ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικά – Φορολογικά

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση – μηχανοργάνωση και αναδιοργάνωση λογιστηρίων εταιρειών κάθε μορφής
 • ’Υπεύθυνη τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (β΄ και γ΄ κατηγορίας)
 • Επίβλεψη και Έλεγχος λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας
 • Μηνιαία – Τριμηνιαία – Εξαμηνιαία κλπ ενημέρωση (μέσω αναφορών – report) για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ)
 • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε9 κλπ.

Δωρεές – Κληρονομιές – Γονικές Παροχές

 • Συστάσεις – Μεταβολές – Διαλύσεις κάθε μορφής εταιρειών
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις κλπ Επιχειρήσεων
 • Πλήρης κάλυψη σε φορολογικές αρχές με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Σύνταξη δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου

Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένη τήρηση μισθοδοσίας
 • Απογραφή – έναρξη εργασιών, σε Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ.
 • Πίνακες Προσωπικού Επιθεώρησης Εργασίας
 • Υπολογισμός και κατάθεση φακέλου για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης

Νομικές Υπηρεσίες

Νομική υποστήριξη σε συνεργασία με διακεκριμένα κι εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σε θέματα:

 • Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά του Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.)
 • Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές)
 • Μισθωτικών διαφορών
 • Εθνικού κτηματολογίου
 • Εργατικών ασφαλιστικών διαφορών
 • Παρέχουμε άμεση ενημέρωση – πληροφόρηση για όλες της αλλαγές στο φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και τον εμπορικό νόμο

Ελεγκτικές υπηρεσίες

(τακτικός φορολογικός έλεγχος, προσωρινός φορολογικός έλεγχος, προληπτικός φορολογικός έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος, κλπ.)

2421 080042 | Copyright 2017 - The Charalampous Company - Produced by Miltos P. Charalampous